top of page

 85341859 

 Creation and Production of 

 Advertising Media in Sports 

 การคิดสร้างสรรค์และผลิตโฆษณาทางกีฬา 

คำอธิบายรายวิชา   

ความหมาย ความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผู้บริโภค การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาการเขียนบทโฆษณา การออกแบบโฆษณา การวิเคราะห์โฆษณาทางกีฬา

จุดมุ่งหมาย   

1. นิสิตมีวินัย ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. นิสิตมีความรู้ทฤษฎีการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21
3. นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬา
4. นิสิตมีความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬา
5. นิสิตสามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับผู้อื่นได้

สัดส่วนคะแนน

บุคคล

แบบฝึกปฏิบัติ          24

สอบ                  31

กลุ่ม

Pre-Production         15

Production & Post     25

ประเมินจากเพื่อน         5

11 ส.ค.

ทดสอบก่อนเรียน ทบทวนแนวคิดความคิดสร้างสรรค์

-

18 ส.ค.

การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา

บ่าย

การแบ่งกลุ่ม (Segmentation) และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

08 ก.ย.

การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า (Positioning)

บ่าย

การกำหนดภาพลักษณ์ (Image) และบุคลิกตราสินค้า (Personality)

15 ก.ย.

การกำหนดอารมณ์ (Mood) และน้ำเสียง (Tone) ในการโฆษณา

บ่าย

การกำหนดข้อความสำคัญ (Key Message)

6 ต.ค.

การเล่าเรื่อง (Story Telling)

บ่าย

การจัดทำ Story Board

-

20 ต.ค.

นำเสนอการวางแผนขั้นก่อนการผลิตโฆษณา (Pre-Production)

-

บ่าย

ปรับปรุงการวางแผนขั้นก่อนการผลิตโฆษณา (Pre-Production)

-

03 พ.ย.

ปฏิบัติการผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post Production)

-

บ่าย

นำเสนอผลงานการผลิตโฆษณา และเผยแพร่โฆษณา

-

24 พ.ย.

นำเสนอผลการปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตโฆษณา

-

บ่าย

สอบ

-
bottom of page